s
วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมแฟน
10/18/2019 6:48:37 PM เห็นว่ากระทู้เปิดไม่ได้ เลยมาอัพเดทให้ใหม่ เผื่อ รอคุณอุ้มมาแก้สถานการณ์ ตอนนี้คงยุ่ง ทั้งธุรกิจทั้งใกล้เทศกาลแล้ว ขอให้สาว ๆ โชคดีในการขอวีซ่านะค่ะ อันนี้อาจจะเป็นลิสต์เอกสารคร่าว ๆ ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะค่ะ

เอกสารสำหรับวีซ่าระยะสั้นเยี่ยมแฟน น้อยกว่า 90วัน


 1. application_form_original ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (ฉบับจริง)
 2. photo_id รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 3. passport_original หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
  (วัน หมดอายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางกลับจาก เขตประเทศเชงเก้น, โดยจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราวีซ่า)
 4. passport_copy หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  (สำเนา หน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก ( หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 5. old_passport_original หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย - ถ้ามี
 6. old_passport_copy หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
  สำเนา หน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก (หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 7. flight_ticket_booking_copy เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 8. main_destination_visa_copy วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หาก ผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้) - ไม่จำเป็น
 9. insurance_copy ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร
  สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
  3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น - เอเจนที่เฟย์ซื้อตั๋วคืนเงินถ้าวีซ่าไม่ผ่าน เปลี่ยนวันได้ไม่มีปัญหา
 10. lodging_attestation_original หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie") ของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง) - การขอใบรับรอง ใช้ก็อปปีพาสปอตหน้าแรกของเรา บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต อย่างใดอย่างนึงหรือทั้งหมดของแฟน ไอดีของแฟน แสตมป์ 30ยูโร หรือ 45ยูโร แล้วแต่อำเภอ
  (สำเนา การจองโรงแรมตลอดการพำนักในเขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้ รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส)
 11. lodging_attestation_copy หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie")ของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอด ระยะเวลาที่พำนัก (สำเนา)
  สำเนาการจองโรงแรม ตลอดการพำนักในเขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิต ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส
 12. financial_guarantees_letter_original หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร  - สเตจเม้นท์ของแฟนจากธนาคาร หรือถ้าใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งก็ปริ้นมาได้เลย
 13. host_connection_proof_original เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร
  (หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง) - จดหมายอธิบาย ยืนยันความสัมพันธ์ และจะรับรองค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมด เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ก็ได้(แฟนพิมพ์ตลอด)
 14. host_work_proof_original หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน
  เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
 15. host_work_proof_copy หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 16. host_work_proof_translation หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ฉบับแปล
 17. host_passport_copy หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา) - ก็อปปี้พาสปอตหน้าแรกและทุกหน้าที่มีการแสตมป์เข้าออกไทย
 18. host_incoming_and_outgoing_stamps_copy หากผู้ค้ำประกันหรือเจ้าบ้านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องแสดงตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
 19. bank_statement_original รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด
 20. bank_statement_copy รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
 21. bank_statement_translation รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล
  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส) - ใช้สมุดบัญชีก็ได้ อัพเดทวันที่ให้ใกล้กับวันยื่นมากที่สุด แล้วเขียนชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกำกับใต้ชื่อภาษาไทย ไม่ต้องน้ำไปแปลให้ยุ่งยาก

เอกสารเพิ่มเติม อาจจะปริ้นท์รูปถ่ายกับครอบครัวแฟน กับแฟน หรืออื่นที่เคยไปมา ถ้าไม่เคยก็ปริ้นรูปที่แฟนมาไทย 2-3รูปไม่ต้องเยอะมากก็ได้ บันทึกการสนทนาในเอ็มเอสเอ็ม การส่งเงิน หรือเอทีเอ็มของแฟนอะไรแบบนี้

ถ้ามีอะไรก็ถามหลังไมค์มาได้นะค่ะ

https://www.tlscontact.com/th2fr/upload/short_stay_application_form_en.pdf  ใบสมัครไปดาวโหลดเอานะค่ะ

chuthamat2012-02-05 22:20:16


by : chuthamat
ห้องแนะนำตัวสะใภ้ ว่าที่สะใภ้ หรือแฟน ฯลฯ
ฝากเฟสบุ๊คบ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะ
Little Thai - French
การแจ้งเกิดและทำพาสปอตของลูก
มีใครจะไปสมาคมฝรั่งเศส 12มี.ค.-12เม.ย บ้าง
น้อยใจคนที่เข้ามาหาข้อมูลค่ะ
เซบาสเตียน2เดือนแล้วครับ
การไล่ลมในท้องลูก
คุณแม่อินเตอร์กับอาการท้องอืดของลูกน้อย
พาหนุ่มน้อยเซบาสเตียมาสวัสดีครับ
ครัวบ้านฝรั่งเศส Update สูตรซาลาเปาหมูสับ P.4
ขอข้อมูลวียาว โอฟี่และวีติดตาม ช่วยหน่อยนะค่ะ
ท้อง7เดือน นอนไม่ค่อยหลับเลยอะ
การแจ้งเกิดลูกค่ะ
ใครบินพรุ่งนี้มั่ง
เปลี่ยนนามสกุล
พาสปอตกลับมาแล้วค่ะ
มินิมิทติ้งมาสนุกมากๆ
มีปัญหากับเอกสารช่วยตอบด่วนค่ะ
ผ้าอ้อมซักได้
ใครเคยบินก่อนวันในใบเชิญบ้าง
แม่ท้องแก่ที่ไทยแล้วไปคลอดฝรั่งเศสบ้าง
สำหรับคุณแม่ท้องควรกินอะไรพิเศษไหมค่ะ
ใครเคยขอวีสั้นแล้วกลับมาขอวีแต่งทันทีบ้างค่ะ
ขอคำปรึกษาเรื่องทนาย
มีเว็บไซต์เรียนภาษาฟรีมากฝากค่ะ
Certificat du coutume
เกี่ยวกับ VoipDiscount
สอบถามเรื่องเตารีดไอน้ำ
สอบถามเรื่องเตารีดไอน้ำ
งานฝีมือ และไม่มือค่ะ
มิทติ้ง 5 มิย สนใจไหมเอ่ย
แย่มากไหม
มีแฟชั่นหน้าหนาว เก๋ ๆ มาให้ชม
ขอข้อมูลวีแต่ง(จดที่ฝรั่งเศส)และวีเยี่ยม
ขอความช่วยเหลือค่ะ
เรียนภาษาฝรั่งเศสกันเถอะ
ใบเกิดและการเปลี่ยนชื่อ
ใบเกิดและการเปลี่ยนชื่อ
ขออนุญาติตั้งกระทู้มิทติ้งใหม่คะ
ขอความเห็นชุดเจ้าสาวและแหวนค่ะ
ชวนมีทติ้ง ที่ไทย เสาร์ที่27 พย เวลา 12.30
ใครอยู่แถว Nice ; Monaco นัดเจอกันได้นะคะ
ขอความคิดเห็นเรื่องน้องหมา
SHUT UP AND YOU'RE BITCH
In My Hands not in your hands
In My Shoes Part 1
Butter Cream สำหรับแต่งหน้าเค้กหรือคัพเค้ก
รบกวนถามเรื่องการโอนเงิน
หาเพื่อน ๆ เรียนนวดกัน
หาเพื่อนเรียนภาษาที่สมาคมฝรั่งเศส
วันนี้ขอเสนอ Vanilla CupCake&Brownie CreamCheese
Dark Choc. Banana Cupcake & Banana Cupcake
ภาพขำ ๆ
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.258 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters