s
การขอวีซ่าประเภทต่างๆ(Online/Personal Application)
8/19/2019 2:13:26 AM
ข้อมูลจากอารีย์

การยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมแฟนหรือเพื่อนประเทศ นอร์เวย์

 วีซ่าท่องเที่ยวจะอาศัยอยู่ได้ทั้งหมด 90 วัน ไม่สามารถอยู่เกินจากวีซ่าที่ขอไว้ เพราะจะส่งผลกระทบในการขอวีซ่าครั้งต่อไป  ส่วนเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าดังนี้  (แนบตามสถานฑูตเลยค่ะ)

 

-        ใบสมัครที่กรอกรายละเอียวเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ต้องไปกรอกที่สถานฑูต เป็นการเสียเวลามาก

-        รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกินสามเดือน

-        สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-        พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมก้อปปี้

-        ใบลางานจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)  หรือ เอกสารับรองจากสถานศึกษา

-        ใบรับรองการทำงาน   (ถ้ามี)

-        สเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 6-12 เดือน เฉพาะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว   พร้อมตัวจริง

-        ประกันสุขภาพ

-        ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระบุวันเดินทางแน่นอนไม่เกิน 90 วัน ยังไม่ต้องออกตั๋วรอจนกว่าวีซ่าผ่าน

 

เอกสารของผู้รับรองหรือแฟน

-     จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือแฟน ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์การเยี่ยม สถานที่รู้จัก  ระยะเวลาที่รู้จักกัน และรายละเอียดอื่นๆ

-        สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่แสตมป์การเข้า- ออก ประเทศไทย

-        แบบฟอร์มการันตีตัวจริง ขอได้จาก UDI พร้อมประทับตรารับรอง พร้อมสำเนา

-        หลักฐานการเงินของผู้รับรอง

-        ใบเสียภาษีปีที่แล้ว และ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1-3 เดือน พร้อมสำเนา

 

หมายเหตุ : บุคคลที่เจอกะแฟนทางเน็ตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจอตัวจริงกัน ก่อน โดยให้แฟนคุณมาเยี่ยมที่ไทยก่อน ส่วนระยะเวลา แล้วแต่สถานฑูตพิจารณาค่ะ

คำถามโดยทั่วไปที่เจอจากสถานฑูต

           ประวัติส่วนตัวของตัวคุณเอง เช่น ทำงานไหม ทำงานอะไร ที่ไหน เคยแต่งงานหรือมีบุตรมาก่อนรึป่าว  มีเพื่อนหรือญาติอยู่ที่นอร์เวย์หรือไม่  การศึกษา ฯลฯ

       ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกะแฟน เช่น  คุณรู้จักกะแฟนได้อย่างไร รู้จักกันเมื่อไหร่ ให้ตอบวันที่รู้จักกัน และรู้จักกันนานเท่าไหร่ ถ้าเป็นทางเน็ตก็จะถามเวปไซด์ที่รู้จักกัน และมีโครงการจะแต่งงานกันไหม ที่ไหน  เจอกันเมื่อไหร่  ไปไหน หรือ มีกิจกรรมอะไรด้วยกันระหว่างเขาอยู่เมืองไทย อย่าง ไปเที่ยวที่ไหนกัน  ฯลฯ

       ประวัติแฟน เช่น ทำงานอะไร ตำแหน่ง ลักษณะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไร   แฟนเคยแต่งงาน หย่า หรือมีบุตรหรือไม่  เมืองที่แฟนอยู่  ฯลฯ

 

อย่าลืมค่าธรรมเนียมด้วยนะค่ะ  3100 ค่ะ

 

 

 

วีซ่า 7 วัน หลังจดทะเบียนที่ไทย

เอกสารแฟนที่ต้องเตรียม

 

-  แบบฟอร์มวีซ่ากรอกเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี 1 รูป ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และไม่สวมแว่น

(ถ่ายไม่นานกว่า 3 เดือน)

-  หนังสือเดินทางตัวจริง สำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งหน้าวีซ่าเชงเก้นเดิม)

-  หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนาเล่มก่อนๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบจากคู่สมรสของผู้ยื่นคำร้องฝ่ายชาย

-  สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมหน้าที่ประทับเข้า-ออก ประเทศไทย

-   ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสชาวนอร์เวย์

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองก่อนการสมรส กรุณาอธิบายโดยละเอียด ขอเอกสารได้ที่ folkeregisteret ของแต่ละเมือง

-  เอกสารยืนยันถิ่นที่อยู่ในนอร์เวย์ (bostedasattest)

-  เอกสารจากสำนักทะเบียนกลางยืนยันสถานภาพ(Sentrale Folkeregister)

-  ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

-  ใบรับรองสถานภาพโสด (Attest til bruk for ekteskapsinng.else etter utenlandsk rett) ใช้เวลาในการดำเนินการรอเอกสารอย่างน้อย 1 สัปดาห์

-  ใบสมัครแต่งงาน (กรอกข้อความที่สถานฑูต)

เอกสารรายได้จากสำเนาใบเงินเดือนสามเดือนล่าสุด หรือใบภาษีปีล่าสุด (ligningsattest) (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 198,400 โครน/ปี)

 

      เอกสารฝ่ายหญิงที่จะยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบจากผู้ยื่นคำร้องซึ่งต้องนำมาแสดงต่อสถานทูตฯ

เอกสารแปลและรับรองสำเนาใบทะเบียนสมรส + สำเนาเอกสาร 1ชุด *

เอกสารแปลและรับรองสำเนาบัตรประชาชน *

เอกสารแปลและรับรองสำเนาของทะเบียนบ้าน(แปลทุกชื่อในทะเบียนบ้าน) *

เอกสารแปลและรับรองสำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) *

เอกสารแปลและรับรองสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) *

เอกสารแปลและรับรองสำเนาเอกสารการสิ้นสุดการสมรสครั้งก่อน (ถ้ามี เช่นใบหย่า) *

หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องยื่นหนังสือยินยอมเซ็นโดยบิดามารดา

การยื่นเรสซิเดนซ์ที่ไทย พร้อม วีซ่าเจ็ดวัน  ให้ ก้อปปี้เอกสาร ที่ยื่นวีซ่าเพิ่มอีกหนึ่งชุด

*

  คำถามที่สถานฑูตจะถาม ก็คล้ายๆกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว

การทำวีซ่า 7 วัน ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อได้เอกสารของแฟนทั้งหมด ก็ไปยื่นเรื่องที่สถานฑูต กรอกเอกสารของแฟนในใบสมัครแต่งงาน( MARRIAGE APPLICATION)  วันรุ่งขึ้นก็ไปรับคืน และเอาไปแปลเป็นภาษาไทย ดังนี้

   ข้าพเจ้า นาย............................................... โดยคำร้องนี้ขอแถลงว่า :

1.      ข้าพเจ้าเป็นพลเมืองของประเทศนอร์เวย์  ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ...................

ซึ่งออกให้เมื่อวันที่........ เดือน ....... พ.ศ...... และมีผลจนถึงวันที่ .........เดือน ....... พ.ศ.........

ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่ .........  เดือน........... พศ..... ที่.....(สถานที่เกิด)ที่อยู่เมืองประเทศ

2.      ข้าพเจ้าทำงานเป็น ....................................... ใส่ตำแหน่ง และบริษัท

รายได้ของข้าพเจ้าคือปีละ ..........โครนนอร์เวย์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ .................. บาท

3.      สถานการสมรสของข้าพเจ้าคือ ...........

ข้าพเจ้ามีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย ........ คน

4.      ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมรสกับ ....................... ตามกฎหมายไทย

5.      บุคคลสองคนที่ทางการอาจจะติดต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม มีที่อยู่ดังนี้

5.1               ชื่อ ........................................................

ที่อยู่ .........................................................เบอ ร์โทร.....................

5.2               ชื่อ .........................................................

ที่อยู่..................................................... .   เบอร์โทร ......................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างบนนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุก ประการ

กรุงเทพฯ  วันที่........................(วดป.ที่สถานฑูตสแตมป์รับรอง)

-        ลายมือชื่อ-

ขอรับรองว่า  นาย................................................

ผู้ซึ่งได้แสดงบัตรประจำตัว ได้ลงชื่อในเอกสารข้างบนนี้ต่อหน้าข้าพเจ้า

 

สถานเอกอัครราชฑูตประเทศนอร์เวย์,  กรุงเทพฯ :  วดป.

 

                                                      ตราสถานฑูตเอกอัครราชฑูต

                                                                           ประเทศนอร์เวย์ประทับ                        - ลายมือชื่อ –

                                                                                                                            ชื่อเจ้าหน้าที่

                                                                                                                            ผู้แนะนำที่ปรึกษา(ตำแหน่ง)

 

 

 

-           เมื่อแปลเป็นไทย นำไปรับรองที่กงศุลเรียบร้อย ก็นำไปจดทะเบียนได้ทั่วประเทศไทย

ถ้าจดทะเบียนที่เขตบางรัก ไม่ต้องใช้ล่ามและพยาน สามารถจดได้เลย  แต่ เขตอื่นและจังหวัดอื่นก็จะต้อง มีพยาน 2 คน ล่ามอีก 1 คน

-        จดทะเบียนเสร็จก็นำใบจดทะเบียนไปเปลี่ยนเอกสารของฝ่ายหญิง เช่น ทะเบียนบ้าน ,บัตรประชาชน, พาสปอร์ต  

-        จากนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนเอกสารเรียบร้อยก็นำไปแปลเป็นอังกฤษพร้อ มรับรองกงศุล และนำไปยื่นวีซ่า 7 วัน พร้อมเรสซิเดนซ์ คุณสามารถยื่นทั้งสองอย่างพร้อมกันหรือยื่นแค่ วีซ่า 7 วัน ส่วนเรสฯ สามารถยื่นได้ที่นอร์เวย์เมือ่คุณเดินทางมาถึงภายใน  7 วัน  เอกสารที่จะนำไปแปลมี :

-           ทะเบียนบ้าน แปลทุกคนที่มีชื่อ

                                 -           บัตรประชาชน

                                 -           ใบเกิด

                                 -           ใบสำคัญการสมรส

                                 -           ทะเบียนสมรส

                                 -           ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ถ้าคุณต้องการใช้นามสกุลตัวคุณเป็นชื่อรอง ก็ทำได้โดยหลังจดทะเบียนเสร็จ คุณก็ไปเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้าน แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า เราต้องการใช้นามสกุลเราเป็นชื่อรอง  เขาก็จะเปลี่ยนในทะเบียนบ้านให้ตรงกะที่จดทะเบียนบ้านก่อน แล้วจากนั้นคุณก็ทำการ เปลี่ยนหรือตั้งนามสกุลเป็นชื่อรอง แล้วก็กลับมาเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนบ้านอีกรอบพร้อมกับทำบัตรปร ะชาชนใหม่

 

(พอคุณจดทะเบียนเสร็จไปแจ้งเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนบ้าน จนท.ก็จะเปลี่ยนข้อมูลส่งไปยังทะเบียนราษ และรอให้การเปลี่ยนในทะเบียนราษเรีบบร้อย คุณก็จะสามารถตั้งนามสกุลเป็นชื่อรอง  รอข้อมูลส่งไปยังทะเบียนราษประมาณ  2-3 ชม. ) 

พอดีน้องฐิเอาข้อมูลมาลงกลัวกระทู้ตกไปเลยเก็บมาไว้ที่นี้คะby : Nidnoi_Aalesund
หาห้องเช่าใน Auckland City
Meeting สะใภ้นอร์ริเกะครั้งที่ 6
หนุ่มนอร์เวย์วัย 43 ประกาศหาคู่
The Berkeley Hotel Pratunam รร. ห่วยขั้นเทพ
อัพเดท...พบปะสังสรรค์ที่เมืองไทย
พบปะสังสรรค์ที่เมืองไทย
สบาย สบาย ตามแบบฉบับโสณิ สกอร์
กฏหมายและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์
แก๊งค์คุณแม่ลูกติด
ห้องภาพ
การบริหารและออมเงิน
ลูกลูกหลานหลานบ้านนอริเกะ
**รายละเอียดมิตติ้ง 4 กำหนดการ และ ค่าใช้จ่าย**
เรื่องสืบเนื่องจาก เวป Sanook
มีทติ้งครั้งที่สาม ปี 2554
warm tight + thick warm legging + sweater
Tsunami in Japan
เลคกิ้งอุ่นๆ แต่ยังคงเซ็กซี่ได้อีก
ถอดรหัส 2011 ยุโรปอันตราย
มีทติ้ง @ Oslo 2010
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.172 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters